Loading...

Naročanje

Naročilo

Postopek naročila artiklov oziroma nakupa v spletni trgovini se izvede postopoma, pri čemer se najprej izvede izbira artiklov, nato potrditev izbire artiklov, nadalje izbor načina plačila ter dostave ter v zaključni fazi potrditev naročila. Naročilo v spletni trgovini je mogoče oddati 24 ur na dan, vse dni v tednu. Uporaba spletne trgovine občasno ni mogoča iz različnih tehničnih vzrokov objektivne narave (vzdrževanje, ipd.). Prodajalec si zato pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do
spletne trgovine. 

Prodajalec ne prevzema odgovornosti za predhodno navedeno nedelovanje trgovine, za nezmožnost uporabe zaradi neznanja uporabe s strani uporabnika, posledic zlorabe spletne trgovine, nedelovanja storitve zaradi izpada omrežja, električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki lahko začasno oziroma trajneje vplivajo na uporabo spletne trgovine. 

V primeru nakupa kot registriran uporabnik se je treba pred oddajo naročila prijaviti po postopku, ki je predstavljen v razdelku »Registracija in prijava ter ukinitev registracije« teh splošnih pogojev. Pogoj za prijavo je predhodna registracija uporabnika oziroma odprtje uporabniškega računa.

V primeru nakupa kot gost je treba za uspešno izvedbo nakupa pred oddajo naročila prodajalcu posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država), telefonska številka in naslov elektronske pošte.

Nakup v spletni trgovini se izvede tako, da se s klikom na ikono »dodaj v košarico« izbere željene artikle, ki so predmet spletnega naročila. Po opravljeni izbiri se v zgornjem kotu portala prikaže obvestilo o izbranih artiklih. Te artikle je mogoče pregledovati, odstranjevati in povečevati oziroma zmanjševati njihovo količino v košarici, do katere se dostopa z izbiro istoimenske ikone.

Po zaključku izbora artiklov za nakup se s klikom na ikono nakupovalnega vozička opravi preusmeritev v nakupovalno košarico, v kateri se nahajajo izbrani izdelki.

Za dokončno izvedbo nakupa je potrebno izbrati možnosti oziroma vnesti podatke o dostavi in načinu plačila, potrditi strinjanje s predmetnimi splošnimi pogoji ter oddati naročilo s klikom na ikono »zaključi nakup«. S tem za kupca nastane obveznost plačila naročenih artiklov prodajalcu. 

Sistem spletne trgovine je opremljen s tehničnimi sredstvi za prepoznavanje in odpravo napak pred  oddajo naročila. Ta uporabnika samodejno opozori na morebitne manjkajoče oziroma napačno vnesene podatke na vnosnem obrazcu, in sicer na način, da se vnosna polja z napačnimi oziroma manjkajočimi podatki obarvajo z rdečo barvo.  

Po oddanem naročilu oziroma opravljenem nakupu kupec na sporočeni elektronski naslov dobi potrdilo prodajalca o prejetem naročilu. Naročilo in potrdilo o prejemu se štejeta za prejeti, ko je strankam, ki sta jima namenjena, omogočen dostop do njiju.

Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja potrditev oddanega naročila. S tem postanejo medsebojno zavezujoči vsi pogoji prodaje oziroma nakupa, ki so bili dogovorjeni med strankama. 

Prodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca in je kupcu dostopna na njegov poziv prodajalcu za izročitev pogodbe.
Po zaključku nakupa oziroma izvedbi naročila podatkov o naročilu ni več mogoče spreminjati. Prodajalec kupcu nudi možnost preklica ali spremembe naročila ob predpostavki, da naročeni artikli še niso bili odpremljeni, in sicer na način, da se ga kontaktira po elektronski pošti na naslov eshop@topdom.si, oziroma pokliče na telefonsko številko …  Ne glede na navedeno je kupcu v vsakem primeru na razpolago možnost odstopa od pogodbe v skladu z ureditvijo pravice potrošnika do odstopa od pogodbe po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov.

Nakup za podjetja

Predmetni splošni pogoji veljajo v tudi za pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, razen v kolikor je v teh splošnih pogojih določeno drugače.

Postopek nakupa za pravne osebe je  tehnično gledano enak postopku nakupa s strani fizičnih oseb, s to razliko, da se pred zaključkom nakupa izbere možnost nakupa na podjetje in vnese podatke o družbi, tj. firmo, poslovni naslov, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, sedež podjetja ter ID številko za DDV oziroma davčno številko, če podjetje ni zavezanec za DDV. 

Če uporabnik zahteva izdajo računa na podjetje, se šteje, da je stranka pogodbe podjetje, ki je navedeno kot naslovnik računa, oziroma da je kupoprodajna pogodba sklenjena med prodajalcem in podjetjem.

Uporabnik spletne trgovine s klikom na ikono »zaključi nakup« hkrati izjavlja, da je zakoniti zastopnik podjetja oziroma da je pooblaščen v imenu in za račun podjetja skleniti kupoprodajno pogodbo ter da bo podjetje pravilno, pravočasno in v celoti izpolnilo vse svoje obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe. Hkrati se sam nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo kot solidarni porok in plačnik na prvi poziv ponudnika izpolnil vsako obveznost oziroma plačal vsak znesek, ki ga podjetje kot kupec ne bo poravnalo iz naslova obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe, ki jo je sklenil v imenu in za račun podjetja.

V primeru gotovinskega plačevanja velja za podjetja omejitev poslovanja z gotovino nad zneskom 420,00 EUR.

Če ob prejemu naročila na podlagi javno dostopnih evidenc ni mogoče ugotoviti obstoja podjetja v imenu in za račun katerega je bila sklenjena pogodba, je prodajalec upravičen kontaktirati uporabnika z namenom pridobitve ustreznih podatkov. V kolikor teh podatkov ne prejme v razumnem roku, se naročilo zavrne.

Za pravne osebe ne velja pravna ureditev, ki se nanaša na varstvo potrošnikov. To pomeni, da pravne osebe med drugim nimajo pravice do odstopa od pogodbe v roku 14 dni brez navajanja razlogov, prav tako lahko zahtevke iz naslova pravnih napak in garancije uveljavljajo izključno na podlagi zakona, ki ureja obligacijska razmerja.


Obvestilo o nakupu

Po oddaji naročila se v spletni trgovini pojavi obvestilo »naročilo uspešno oddano«, prav tako kupec po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. 

Registriranemu uporabniku so na spletnem portalu na voljo podatki o vrsti in količini naročenih artiklov, njihovi ceni, skupni vrednosti ter statusu obdelave naročila.

Po sprejemu gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Prodajalec v dogovorjenem roku artikel pripravi in odpošlje. Po dokončani obdelavi kupec na elektronski naslov  in po SMS sporočilu prejme obvestilo, da je bila pošiljka oddana dostavljavcu. S prevzemom kupljenih artiklov je postopek spletnega nakupa zaključen.

 
 


KONTAKT

 
Topdom
+386 1 5890 738
Topdom
Topdom d.o.o.
 
Dol pri Ljubljani 28b
 
1262 Dol pri Ljubljani
 
© 2023 Topdom d.o.o. Vse pravice pridržane.